Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
ENVL naiste tugikeskuse teenuse visioon
Teenuse korralduslike mudelite analüüs
Teenuse korralduslike mudelite hindamise tulemused
Hindamistulemused
Alatöörühmade töö
Terviktekst
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Alatöörühmade töö

Klienditöö dokumentatsiooni ühtlustamise alatöörühm

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu poolt kuuluvad töörühma Astrid Maasing, Lilli Andrejev, Stina Andok, Vaike Pähn, Eha Reitelmann.

 

Dokumentatsiooni ühtlustamiseks kaardistati töörühmas tugikeskustes kasutusel olevad dokumendid ning loetleti üles need, mida hetkel ei kasutata, kuid mille järele tuntakse vajadust.

Lepiti kokku, et alates 2018. aastast võetakse kõigi naiste tugikeskuste poolt kasutusele ühtse vormiga juhtumiplaan.

Juhtumiplaan sisaldab:

       isikuandmete ankeeti;

       kliendi perekonda ja alaealisi lapsi puudutavat infot;

       nõusolekut isikuandmete töötlemiseks;

       nõusolekut suhtlemiseks peale teenuselt lahkumist;

       hinnangut isiku abivajadusele, sh andmed kogetud vägivalla kohta ja ohvri seisundi kirjeldus;

       riskihindamise küsimustikku (seostub MARAC küsimustikuga);

       küsimustikku ohvri seisundi hindamiseks teenusele saabumisel ja teenuse lõpetamisel;

       tegevuskava, sh turvaplaan ja juhtumi vahehindamise, lõpphindamise ja järelhindamise vorm.

Lisaks juhtumiplaanile tuleb kõigil tugikeskustel kehtestada kodukord/sisekorra- eeskiri, mille üldnõuded tulenevad teenusekirjeldusest ja mis vastab konkreetse tugikeskuse töökorraldusele.

 

Lisaks ülaltoodule on soovituslik kasutada järgmisi dokumente:

       majutusleping ja majutuslepingu lõpetamise dokument;

       teenusest keeldumise põhjendamise vorm (aluste näidisloetelu töötatakse välja);

       kliendi tagasiside ankeet (soovitav töötada välja elektroonne lahendus);

       konfidentsiaalsuslepe (iseseisvana või töölepingu osana);

       aastaplaan ja tegevuskava.

 

Alatöörühmas töötati välja 2018. aasta aruandevorm, mis põhineb statistika vormil, mida paljud tugikeskused on juba varem kasutanu. Lisaks aruande vormile tuleb tugikeskustel esitada 2018. aastast alates SKAle krüpteerituna klientide nimekiri, kellele on teenuseid osutatud.

 

 

Ressursside vajaduse analüüsi alatöörühm

Naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks vajalike ressursside kaardistamiseks moodustati ressursside vajaduse analüüsi alatöörühm. Alatöörühma eesmärgiks seati sisendi kogumine teenuse komponentide, hindade ja mahu planeerimiseks. Ressursside hindamiseks paluti rühma liikmetel exceli formaadis tabelis ära kirjeldada kõik kuluartiklid, mis teenuse iga komponendi osutamiseks on vajalikud, ning esitada kuluartiklitega kaasnevad kulud. Ressursside kaardistuse tagasiside laekus kümnelt naiste tugikeskuselt.

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu poolt kuuluvad töörühma Astrid Maasing, Kairi Jakustand, Leili Mutso, Lilli Andrejev, Merle Albrant, Eha Reitelmann.

 

Töörühm jõudis järeldusele, et olemasoleva korralduse juures on ühe naiste tugikeskuse  kulumudel aasta kohta järgmine:

  1. kontori ja nõustamisruumide ülalpidamiskulud              14 300 eurot
  2. juhtimis- ja administratiivkulud                                       5 800 eurot
  3. põhitööjõu personalikulud                                             47 100 eurot
  4. turvalise majutuse majutuspinna ülalpidamiskulud        17 800 eurot
  5. psühholoogilise nõustamise teenuse kulud (16h/kuus)    7 680 eurot
  6. juriidilise nõustamise teenuse kulud (16h/kuus)            11 520 eurot

KOKKU:                                                                     104 200 eurot

 

 

Kvaliteedijuhise alatöörühm

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu poolt kuuluvad töörühma Leili Mutso, Merle Albrant, Piia Roosileht, Stina Andok, Vaike Pähn, Eha Reitelmann