Avaleht Vägivallast Tugikeskused Tugitelefon 1492 ENVL Tegevus Uudised
Naiste tugikeskuste kontaktid
Naiste tugikeskuste teenused
Naiste tugikeskuste statistika
Naiste tugikeskuste rahastamine
Naiste tugikeskuste lühiajalugu Eestis
Naiste tugikeskuste teenuse arendus 2017
ENVL naiste tugikeskuse teenuse visioon
Teenuse korralduslike mudelite analüüs
Teenuse korralduslike mudelite hindamise tulemused
Hindamistulemused
Alatöörühmade töö
Terviktekst
Naiste tugikeskuste kogemusuuring 2021
Uus ohvriabi seadus 2022

Kui Sul on võimalik, palun toeta naiste tugikeskusi üle Eesti. Saad seda teha läbi Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märgi makse selgitusse, kas tohime Sinu nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovid jääda anonüümseks abistajaks

EESTI NAISTE VARJUPAIKADE LIIT
Swedbank EE722200221047713249

Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm

 

Teenuse korralduslike mudelite hindamise tulemused

Kokkuvõttes sai kõige kõrgemad hinded mudel 4 - SKA on teenuse osutaja ehk võtab naiste tugikeskuse teenuse osutamise funktsioonid üle (keskmiselt 5,13 punkti 6st võimalikust)

Järgnes mudel 3 Naiste tugikeskuse teenus on integreeritud kompetentsikeskuse kui eraldiseisva juriidilise isiku teenuste hulka (3,81 punkti 6st võimalikust)

Mõlemad  mudelid kujutavad endast kompetentsikeskusena toimivaid teenustesüsteeme. Nimetatud mudelite peamine erinevus seisneb selles, mudelis 4 on kompetentsikeskuste meeskonnad otseselt SKA palgal, kuid mudelis 3 on kompetentsikeskus eraldiseisev juriidiline isik, mis tegutseb tegevusloa alusel ja raamlepinguga.

 

Järgnevalt on toodud kokkuvõtted mudelitele antud hinnetest võtmekriteeriumite kaupa.

 

 

Teenust osutab eraldiseisev

 juriidiline isik

SKA on

teenuse

osutaja

KOV on

teenuse

korraldaja

 

Probleemidest tulenevad võtmekriteeriumid

NTK

teenust osutab

juriidiline

isik(riigi- hange)

NTK

teenust

osutab

juriidiline

isik

tegevus- loa

lusel.

Kompe- tentsi- keskus kõigile vägivalla ohvritele

SKA

integ- reerib NTK ja

OA teenused

KOV-id korralda-vad NTK

teenuse.

KOV-id korral-davad

nii

ohvriabi

kui NTK

teenuse.

1

Kättesaadav info abi võimalustest ja õigustest

3,20

3,70

4,10

4,80

2,70

2,80

2

Piirkondlik teenuste kättesaadavus - abi saamise piisavus

1,90

3,20

3,70

5,10

2,60

2,40

3

Lastele on tagatud õigeaegne ja vajadustele vastav abi

1,80

2,50

3,80

4,40

3,50

3,60

4

Pühendunud ja pädevad töötajad

3,50

3,70

3,90

5,50

2,50

2,00

5

Turvaline ja sobiv teenuse osutamise keskkond

3,20

3,80

4,10

5,50

2,40

2,10

6

Olemasolevate ressursside parim võimalik kasutamine

2,70

2,80

4,10

5,60

3,20

2,20

7

Toetab partnerite teadlikkust, proaktiivset sekkumist ja võrgustikutööd piirkonnas

2,50

2,50

3,90

5,20

3,00

2,80

8

Terviklik teenuste juhtimine, korraldus, analüüs ja planeerimine

3,00

3,20

3,60

5,50

2,30

1,90

9

Turvaline majutus on otstarbekalt korraldatud

3,30

3,30

3,10

4,60

2,90

2,50

 

SUMMA

25,10

28,70

34,30

46,20

25,10

22,30

 

KESKMINE

2,79

3,19

3,81

5,13

2,79

2,48

 

 

Täpsemalt saate hindamistulemustest lugeda siit

Allikas-

Vahekokkuvõte naiste tugikeskuse teenuse arendustöörühma tegevusest 2017. aastal. Olle Selliov, Õnne-Liv Valberg, Triin Vana. Tallinn 2017